سئو سایت
امنیت وردپرس

گوگل آنالیتیکس چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟
امتیاز 5 از 1 رای

گوگل آنالیتیکس چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

what-is-google-analyics

گوگل آنالیتیکس چیست ؟ گوگل آنالیتیکس قوی ترین ابزار تجزیه و تحلیل سایت و آمار آن است. این ابزار توسط گوگل ارائه شده است و بسیاری از سایت های بزرگ ایران و جهان از همین ابزار برای بهبود سایت خود و پیدا کردن نقاط ضعف و قوت سایت استفاده می کنند. گوگل آنالیتیکس ابزاری است که هر سایتی به آن نیاز دارد. چه سایت فروشگاهی بزرگ باشد و یا چه سایت شخصی! ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﮏ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻭﺑﻼﮒ‌ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺑﻼﮒ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻞ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ… ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻳﺪ. ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺯﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زیر ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻣﺸﺖ ﻋﺪﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ‌ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﯼ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﮔﻴﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻣﺸﺖ ﻋﺪﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ، ﺁﻣﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﻞ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺭﻳﺰﻳﺪ!

hit

ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺏ (Web Analytics)

ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺏ ﺩﺭ ﻭﻳﮑﯽ‌ﭘﺪﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: «ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﻴﺮﯼ، ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻭﺏ.»

ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺏ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻳﮏ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻳﮏ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻴﺪ.

این مطلب را بخوانید  کاهش خودکار حجم تصاویر در وردپرس با افزونه WP Smush

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﮎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

ﺩﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺏ

۱- ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﮏ ﻭﺑﻼﮒ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﯼ‌ﺗﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﯼ‌ﺗﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺟﺬﺏ ﮐﻨﻴﺪ.

۲- ﻓﺮﺽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﮏ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ. ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻴﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ‌ﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﭼﺮﺍ ﮔﻮﮔﻞ آنالیتیکس؟

ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﻮﯼ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﮔﻮﮔﻞ آنالیتیکس ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ما در یک دوره آموزشی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﮔﻮﮔﻞ ﺁﺷﻨﺎ کرده ایم ﻭ ﻳﺎﺩ داده ایم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ، ﺩﺍﺩﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ. دوره آموزش گوگل آنالیتیکس را می توانید از سایت ما تهیه کنید. در این دوره از راه اندازی گوگل آنالیتکس تا تجزیه و تحلیل پیشرفته سایت گفته ایم تا بتوانید سایت خود را بهبود دهید. این دوره صرفا آموزش گوگل آنالیتیکس برای وردپرس نیست و برای تمام CMS ها و تمام سایت ها کاربرد دارد.

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ آنالیتیکس ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﯼ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

analysis

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ، ﮔﻮﮔﻞ آنالیتیکس ﻧﻴﺰ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

این مطلب را بخوانید  انتقال مستقیم کاربر به صفحه تسویه حساب در ووکامرس

ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﺳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ، ﺳﺮ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﻮﮔﻞ آنالیتیکس ﻧﻴﺰ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ‌ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ آنالیتیکس ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ آنالیتیکس  ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻮﮔﻞ آنالیتیکس ﺭﺍ ﻳﮏ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻴﻢ.

ﺩﺭ دوره گوگل آنالیتیکس که ما تهیه کرده ایم، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﻴﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻮﮔﻞ آنالیتیکس ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﻳﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺟﺬﺏ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻳﺪ.

از جمله مواردی که گوگل آنالیتیکس به کمک شما می آید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﮔﻮﮔﻞ آنالیتیکس ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺏ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺗﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﺩ.
  2. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﯽ ﺑﻪ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ.
  3. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.
  4. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﮐﻨﻴﺪ.

در ده ها مورد مفید دیگر که گوگل آنالیتیکس به شما ارائه می دهد. پیشنهاد می کنیم دوره گوگل آنالیتیکس را تهیه کنید تا بتوانید سایت خود را بهبود دهید. در صفحه این دوره در سایت، 4 جلسه اول را می توانید رایگان مشاهده کنید.

معرفی و آموزش افزونه های ضروری وردپرس (رایگان)

دوره‌ی آموزش افزونه های ضروری وردپرس، یک سکوی پرتاب برای شما در وردپرس است. در این دوره آموزشی 8 ساعته، بیش از 100 پلاگین مهم و ضروری وردپرس را یاد می‌گیرید و قادر خواهید بود انواع امکانات را در سایت خود پیاده کنید!

 

 

دانلود دوره
من مسعود جواهری نویسنده این مقاله هستم

لیسانس نرم افزار و دیپلم زبان انگلیسی دارم و بیش از 8 سال است که در زمینه طراحی سایت فعالیت می کنم. هم اکنون مدیریت تیم طراحی سایت ورتکس را بر عهده دارم و همچنین در زمینه آموزش طراحی سایت، سایت فصل وردپرس را راه اندازی کردم. در زمینه بازاریابی اینترنتی نیز مشغول مطالعه هستم.

نظرتان را با ما در میان بگذارید